تنظیمات اسپیددام های تحت شبکه

اسپیددام لیزری

 

1) ابتدا باید از طریق آی پی اسپیددام به آن کانکت شویم.

2) وارد تنظیمات setting  میشویم.