مینی اسپیددام بجهت استفاده مکان های نسبتا کوچک و داخلی میباشد که با کارایی فوق العاده بالا نسبت به دوربین های معمولی و ثابت کمکه خیلی زیادی به اوپراتور برای مدیریت بهتره رفت و آمد و دیگر موارد میکند.